ympäristölupa-
hakemukset

Selkeät ympäristölupahakemukset sujuvaan käsittelyyn.

yleistä ympäristölupahakemuksista

Ympäristölupaa vaaditaan, mikäli toiminta on listattu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1, tai jos toiminta voi aiheuttaa ympäristölle, vesistölle tai naapureille riskejä tai haittaa. 

Lupa haetaan kunnan ympäristölupaviranomaiselta ja tietyissä tapauksissa valtion aluehallintovirastolta. Maa-ainesten ottotoimintaan liittyvät ympäristöluvat haetaan yhdistelmälupina samalla hakemuksella maa-ainesluvan kanssa. 

Jotta hakemuksen käsittely on sujuvaa, tulee se tehdä asiantuntijan toimesta. 

Hakemuksen tulee sisältää mm. selvitykset ympäristöolosuhteista, riittävät prosessi- ja toimintakuvaukset, tiedot päästöstä ja jätteistä, käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta, arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja niiden tarkkailusta sekä tiedot ympäristöriskien vähentämistoimenpiteistä. Hakemuksen sisällöstä määrätään ympäristönsuojeluasetuksessa. 

Hakemuksen käsittelylle on usein eduksi, jos lupaviranomaisen kanssa keskustellaan hankkeesta ja lupaprosessista etukäteen. 

Ota yhteyttä

Ekomaalla on laaja kokemus ympäristölupaprosesseista. Lupahakemusten lisäksi ympäristölupapalveluihin liittyy mm. seuraavia tehtäviä: 

– vastineet ja valitukset

– meluilmoitukset ja rekisteröinnit 

– muutoslupahakemukset 

– toimintojen riskinarvioinnit ja ympäristövaikutukset 

– tarkkailusuunnitelmat 

– vuosiraportoinnit 

– BAT-selvitykset 

– sammutusvesien hallintasuunnitelmat 

– saaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset 

Olemme laatineet selvityksiä ja ympäristölupahakemuksia mm. seuraaville toimialoille:

– ampumaradat ja räjähdetoimiala

– autopurkamot 

– kaatopaikat ja maankaatopaikat 

– kiviainestoimiala 

– jätteen käsittely ja hyötykäyttö, kierrätyskeskus 

– betonitoimiala: betoniasemat, elementtituotanto ja purkubetonin tutkimukset ja hyötykäyttösuunnitelmat ja lupahakemukset 

– teurastamot 

– Katso referenssejä-linkki. muut toimialueet

Ota yhteyttä